Středa 15. červenec 2020
Svátek má Jindřich

Roudnice nad Labem - Podřipská nemocnice se po ně­kolika týdnech omezení kvůli epidemii COVID-19 vrací ke stan­dardnímu režimu a poskytování celého rozsahu své zdravotní péče. Na prvním místě stále zůstává zdraví a bezpečnost pacientů a zaměstnanců.

S ohledem na zamezení šíření nákazy tak sice jsou povoleny i návštěvy, ale nadále zůstávají v platnosti zpřís­něná hygienická opatření. Do plného provozu se vrací ambulance i lůžková oddělení. Zahájeno bylo rovněž prová­dění plánovaných operací, na které je možné se opět objednávat.

Od posledního květnového týdne tak již nemocnice není omezena pouze na akutní lékařské zákroky, ale poskytuje i preventivní péči a plánovaná vyšetření. Právě prevence mohla být v minulých týdnech pacienty kvůli hrozbě nákazy mnohdy odkládána. Přitom jde o jeden z nejdůležitějších bodů při předcházení potenciálním závažným zdravotním ri­zikům, zejména pak u onkologických pacientů.

„Rád bych poděkoval všem pacien­tům a široké veřejnosti za trpělivost a ukázněnost v době omezeného pro­vozu nemocnice. Většinově respekto­vali, že mají do nemocnice chodit pouze s akutními problémy. U neakutních zdravotních problémů mohlo v čase dojít ke zhoršení zdravotního stavu. U těchto pacientů doporučuji objednat se na vyšetření co nejdříve,“ řekl ředitel nemocnice Mgr. David Soukup.

V průběhu nouzového stavu Podřip­skou nemocnici převzala zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, vlast­nící nebo provozující čtyři nemocnice akutní péče, dvě nemocnice následné péče a osm zařízení pobytových soci­álních služeb Alzheimer Home. Dále jí také patří síť ambulantních zařízení. Smlouvu o převzetí celého vlastnic­kého podílu roudnické nemocnice od Ing. Jakuba Zavorala schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Máme velkou radost, že se Podři­pská nemocnice stává součástí sku­piny Penta Hospitals CZ a můžeme začít rozvíjet její velký nadregionální potenciál. Máme za sebou první týdny společného fungování, potkávání se s novými kolegy a máme z toho dobrý pocit. Naším dlouhodobým záměrem je nemocnici rozvíjet a poskytovat pacien­tům kvalitní péči. Abychom mohli dělat rozvoj, musíme mít kvalitní a erudované zaměstnance. Péče o zaměstnance je pro nás priorita ve všech našich zdra­votnických zařízeních,“ sdělila generální ředitelka Penta Hospitals CZ Mgr. Bar­bora Vaculíková, MBA, která se krátce po převzetí zařízení na radnici osobně setkala i s vedením města Roudnice nad Labem.

„Podřipská nemocnice je soukro­mou společností, proto do rozhodování jejích vlastníků město Roudnice nad Labem samozřejmě nijak nezasahuje. Jedná se však o velmi důležitou sou­část občanské vybavenosti města. Za­chování a rozvoj místní zdravotní péče je dlouhodobě jednou z našich priorit. Proto dění okolo ní s velkým zájmem sledujeme. Z osobního setkání s gene­rální ředitelkou Vaculíkovou si odnáším přesvědčení, že Penta Hospitals nejen zachová, ale i rozšíří a zkvalitní péči o pacienty a se službami roudnické ne­mocnice budeme i nadále spokojeni,“ řekl starosta Ing. František Padělek.

Od května tak nový vlastník začle­ňuje roudnické zařízení do stávající sítě nemocnic. „Integrace umožní využít celou řadu pozitivních věcí. Příkladem může být propracovaný systém vzdělá­vání pro zaměstnance, společný nákup zdravotnického materiálu a tím možná dosažená finanční úspora nebo nasta­vení standardních procesů v oblasti zvyšování kvality poskytované péče. Právě kvalita péče je jednou z klíčových oblastí, které se skupina Penta Hospi­tals CZ koncepčně věnuje,“ vysvětlila ře­ditelka marketingu a komunikace Penta Hospitals CZ Lenka Holá.

Vedení společnosti Penta Hospi­tals CZ aktuálně provádí analýzu stavu a provozu nemocnice, ze které následně připraví akční plán rozvoje. „Již nyní mů­žeme říct, že do konce letošního roku budeme investovat do nemocnice de­sítky milionu korun na obnovu přístro­jového a dalšího vybavení. Asi největší položkou bude nový rentgen,“ dodala Mgr. Barbora Vaculíková, MBA.

Jednatelem Podřipské nemocnice bude i nadále zdravotnický manažer Mgr. David Soukup, kterého do funkce uvedl předchozí vlastník loni na podzim. Nemocnici se po odchodu předchozího vedení podle něj podařilo rychle perso­nálně stabilizovat. Má nového primáře chirurgie a interny, novou primářku na oddělení ARO a nového zástupce primářky gynekologie. Nastoupila také nová hlavní sestra a personální ředi­tel. Po odeznění epidemie je nemoc­nice připravena i na potřebné kroky ke svému rozvoji.

„Největší devizou roudnické nemoc­nice jsou zkušení zaměstnanci a kva­lita poskytované péče. A to je dnes to nejcennější, co lze mít a na čem se dá stavět. Na konci loňského roku došlo k několika personálním změnám a ne­bylo to lehké období. Události posled­ních měsíců ale ukázaly, že se nám podařilo vybudovat nový skvělý tým. Všem moc děkuji,“ dodal Mgr. David Soukup.

Podřipská nemocnice s poliklinikou provozuje oddělení ambulantní a lůž­kové chirurgie, internu, gynekologicko‑porodnické oddělení a dětské oddělení, následnou péči, pohotovost a více než desítku specializovaných ambulancí. Nemocnice zajišťuje péči nejen pro region Roudnice nad Labem a okolí, ale některá oddělení, například moderní porodnice, mají význam i pro pražskou aglomeraci.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací